Select Page

Β 

10. Allahhumma MaaAsbaha /Amusabi Min Niamatin Awbi Ahadim Min Qualqika Faminka Wahadaka Laashariikalaka Falakal hamdu Walakusshukur – 1 timeΒ 

Β 

11. Aayatul Kursi, Haameem Tanzilal Kitabi Min Allahhil Azeezil Aleem.Β Β ΨΊGaafirrizanibi WaQuaabilitowbi Shadeedil Iquaabizithowbi Laaillaaha Illahuwa Illaihil Maseer. – 1 timeΒ  Β